Regulativ - Booking og billettering

Regulativ - Booking og billettering, Ø-Færgen

1.0 Formål og gyldighedsområde 

Regulativet beskriver de regler og forhold, der gælder for booking og billettering af passagerer, køretøjer og gods på Ø-Færgen.

Regulativet gælder for alle passagerer og køretøjer på Ø-Færgen.  

2.0 Booking   

2.1 Køretøjer og grupper på min. 10 personer

Der kan bookes plads til køretøjer og grupper på min. 10 personer.

Passagerer med Ø-kort (se pkt. 3.3) skal ikke booke til passager og cykler, men kun til køretøjer. 

2.2 Gods

Der kan ikke bookes plads til fragt af gods, medmindre der er tale om særligt gods. Se nærmere herom i ”Regulativ for godshåndtering”.  

2.3 Normal booking

Booking kan foretages på www.oefaergen.com og på den billetautomat, der er opstillet ved færgelejet i Faaborg. Ved booking skal der efter 15. juni 2015 betales for billetten online. Der kan ikke bookes billet på færgekontoret bortset fra pendlerbookinger (pkt. 2.5).

Kundekort kan anvendes til at betale for bookingen.

Billetter fra booking på hjemmesiden og billetautomaten skal medbringes ved ombordstigning i form af print eller ved forevisning på mobiltelefon.

Passagerer med booking skal ankomme senest 15 minutter før afgang ellers bortfalder reservationen. 

2.4 Booking for borgere, der er fritaget for digital post

Borgere, der er fritaget fra digital post, kan ringe til færgekontoret og foretage booking i færgekontorets åbningstid.  

2.5 Pendlerbooking

For passagerer, der skal benytte færgen på mere end 10 fastlagte afgange, kan der foretages en pendlerbooking. Pendlerbooking foretages på mail til færgekontoret og føjes til faktura.  

Kunder, der skal have gods med færgen på fastlagte dage hver uge (f.eks. postbil mv), kan oprettes som pendlerbookingkunder.  

Ved bookingen fremsender Ø-Færgen en bookingliste, der skal medbringes i print eller fremvises på mobiltelefon. 

2.6 Deadline for booking

Der lukkes for booking og køb af billetter på både hjemmesiden og i billetautomaten i Faaborg 30 minutter før afgang fra Faaborg. Passagerer med booking skal ankomme senest 15 minutter før afgang ellers bortfalder reservationen.  

3.0 Billettering 

Kontrol af billetter og kort foretages dels ved ombordstigning, og dels når færgen har lagt fra land. 

3.1 Billettering af passagerer, der ikke har booket plads

Passagerer, der ikke har booket billet på hjemmesiden eller billetautomaten, kan kun komme med færgen, såfremt der er plads. I disse tilfælde kan billetteringen undtagelsesvist foretages under overfart fra Faaborg til Lyø/Avernakø. Der kan ikke købes billet på færgekontoret. 

3.2 Billettering af klippekort (sælges ikke efter 15. juni 2015)

Klippekort kan anvendes ét år fra købsdato. Ved billettering foretager billettør et klip i kortet. Passagerer med klippekort kan reservere plads i det online bookingsystem ved at angive, at der betales med klippekort på færgen. 

3.3 Billettering af kundekort

De forskellige korttyper er beskrevet i pkt. 3.3.1 

Ved billettering indlæser billettøren kundekortet på sin håndterminal. Efter billettering udskriver billettøren en billet til kunden. Billetten skal opbevares under hele sejladsen. 

Passageren skal kunne fremvise sundhedskort eller anden legitimation, der viser, at passageren er den rette ejer af øbo-frikortet/ frikortet, hvis billettøren anmoder om det. 

Fastboende øboere, der har invalidebil med færgen, skal ved billettering fremvise gyldigt blå invalideskilt. Indehaveren af invalidebilen skal være chauffør eller passager i bilen for, at bilen kan fragtes gratis. 

3.3.1 Korttyper

Der findes forskellige korttyper: 

1. Værdikort:

Værdikortet kan anvendes til flere takstgrupper; heriblandt til transport af personer, cykler, bil/varebiler på hvide plader mm. (se takstblad pr. 15. juni 2015). Værdikort skal tankes op via ”Min side” i det online booking system eller via billetautomaten i Faaborg. Værdikortet har altid den værdi, der er på kortet ved den pågældende booking eller køb af billet. Vær opmærksom på at kortet skal være tanket op med så stort et beløb, at den fulde billetpris kan betales. Rabatten bliver først efter handlen godtskrevet på kortet. Værdikort giver 25% rabat for hver 1000 kr. der sættes ind på kortet. Ved erhvervelse af værdikortet betales et engangsgebyr på 100 kr. 

2. Ø-kort:

Ø-kortet er for øboere, der ifølge folkeregistret er bosiddende på Lyø eller Avernakø og derfor sejler gratis med færgen. Ø-kortet dækker også transport af evt. cykel og invalidebil, og kan desuden anvendes med samme funktioner som værdikortet (se ovenstående). Øboeres invalidebiler skal bookes i det online booking system på lige fod med andre biler og blåt invalidekort skal kunne fremvises. Borgerservice udsteder ø-kortet med navn, adresse og billede til øboere. Ø-kortet gælder så længe man har folkeregisteradresse på en af øerne. Ved fra-flytning fra øerne slettes ø-kortet af Borgerservice på grundlag af oplysning fra Kommune-data. Ved tilflytning til øerne udsteder Borgerservice et ø-kort, når tilflytteren begærer herom og fremsender elektronisk foto. Ved nyerhvervelse (bortkommet) af ø-kortet betales et gebyr på 100 kr. 

3. Arbejdskort:

Arbejdskortet er et månedskort for passagerer, der dagligt arbejder på en af øerne. Arbejdskortet betales pr. måned ved faktura og udstedes af færgekontoret ved henvendelse pr. mail. Ved erhvervelse af et arbejdskort betales et gebyr på 100 kr. 

3.4 Kontrol af bookede billetter og pendlerbookinger

Kontrol af billetter købt ved booking på hjemmesiden, betalingsautomaten i Faaborg eller på færgekontoret (pendlerbookinger) fortages ved, at billettøren kontrollerer den billet, som passageren har udskrevet ved bookingen eller ved kontrol af billetdata på passagerens mobiltelefon.  

Billetten skal kunne fremvises på både ud- og hjemrejse.

3.5 Billettering ved betaling med kreditkort eller kontanter

Der kan anvendes følgende kreditkort: MasterCard, Maestro, Dankort, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, UnionPay og American Express.

Der kan endvidere betales med danske kroner og euro. Ved betaling med euro gives der tilbage med danske kroner.  

Billetten skal kunne fremvises på både ud- og hjemrejse.  

3.7 Passagerer uden gyldig rejsehjemmel

Hvis en passager ikke kan fremvise kundekort, ikke har en booket billet, ikke kan betale ombord eller ikke kan fremvise gyldigt blåt invalideskilt, skal passageren forevise legitimation til billettøren, som registrerer data på passageren.  

3.8 Bortkomne kundekort og billetter

Tabte eller bortkomne kundekort (værdikort, ø-kort eller arbejdskort) og billetter erstattes ikke. Nyt ø-kort kan erhverves ved Borgerservice, nyt værdikort kan erhverves i billetautomaten og nyt arbejdskort kan erhverves ved henvendelse til færgekontoret pr. mail.  

3.9 Ubrugte kundekort og billetter

Ubrugte billetter, arbejdskort, indestående på værdikort refunderes og engangsgebyr på kr. 100,- refunderes ikke. 

4.0 Ansvar 

Befordring af passagerer cykler, køretøjer og gods sker i henhold til Sølovens bestemmelser. Der henvises til information herom på hjemmesiden, færgen og ved havnene.  

5.0 Reklamationer 

Eventuelle reklamationer i forbindelse med booking og billettering skal ske på mail til færgekontoret. 

6.0 Ikrafttrædelse 

Regulativet træder i kraft den 15. juni 2015.