Godshåndtering - Regulativ

Regulativ - Godshåndtering Ø-Færgen

1.0 Formål og gyldighedsområde 

Regulativet fastsætter bestemmelserne for godshåndtering.

Regulativet gælder for de der ønsker at sende gods med Ø-Færgen. 

2.0 Gods

2.1 Afleveringssteder for gods

Gods, der ikke medbringes af passagerer, kan sendes med Ø-Færgen.

Ved færgelejerne i Faaborg, Lyø og Avernakø er der afsat arealer og opført godsskure, hvor gods, der ønskes fragtet med Ø-Færgen, afleveres. 

2.2 Småpakker, større pakker og medicin

I Faaborg er der opstillet en palle med pakkebur i godsskuret påført teksten ”Lyø/Faaborg” og en palle med pakkebur påført teksten ”Avernakø/Faaborg”.

På Lyø er der opstillet en palle med pakkebur i godsskuret påført teksten ”Lyø/Faaborg”, og på Avernakø en palle med pakkebur påført teksten ”Avernakø/Faaborg”. 

Ø-Færgen transporterer pallerne mellem de destinationer, der er anført på det pågældende pakkebur. 

Pakker, der ønskes transporteret med Ø-Færgen til Lyø, Avernakø eller Faaborg, afleveres i det pakkebur, der bærer destinationens navn.

For pakker, der ikke kan være i pakkeburet og større gods se pkt. 2.3. 

Medicin afleveres af Faaborg Apotek i det aflåste medicinskab. 

På alle hverdage medtager Ø-Færgen pallerne med pakkeburene og medicinen på afgangen kl. 16.00 fra Faaborg.

På samme tur medtages pakkeburene fra de to øer. 

Modtagerne af pakkerne samt den person, der er udpeget til at afhente medicin på øerne, skal afhente pakker og medicin umiddelbart efter færgens ankomst.  

Pakker medtages kun, når de er forsvarligt emballeret, og der er påskrevet navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt. 

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg. 

2.3 Større gods

Gods, der ikke kan være i pakkeburene omtalt i pkt. 2.1, stilles på paller på det afmærkede areal i godsskuret i Faaborg, der bærer destinationens navn. Der ligger tomme paller på eller ved siden af de afmærkede arealer.  

Det gods, der ikke kan placeres på paller, lægges på godsvogne. Det er typisk uhåndterbart gods som bjælker, jernrør mv. 

Ved siden af godsskuret er der opstillet godsvogne til transport af gods. 

Godsvogne og paller, hvorpå der er placeret gods medtages fra Faaborg og øerne på alle hverdage på afgangene fra Faaborg kl. 05.50 og 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00. 

Gods som er afleveret inden kl. 07.30 medtages på morgen afgangen og gods afleveret inden kl. 17.30 på aftenafgangene. 

Ved aflevering af store mængder gods f.eks. byggematerialer, bigbags, større partier træ (brændsel) osv. kan ovenstående transporttider ikke overholdes. Afsenderen skal rette henvendelse til færgens besætning på tlf. 2483 5099 med henblik på at træffe aftale om transporttider. 

Modtagerne af godset skal afhente godset umiddelbart efter færgens ankomst. 

Gods skal altid være forsvarligt emballeret med henblik på håndtering og søtransport. Gods medtages kun med påskrevet navn og adresse på afsender og modtager samt anført vægt. 

Eventuel følgeseddel kan lægges i postkassen med teksten ”Følgesedler”, der hænger i godsskuret i Faaborg. 

2.4 Kummerfrysere, kølekasser og mælkebure

I Faaborg er der afsat et areal i godsskuret til kummefrysere, kølekasser og mælkebure afmærket med teksten ”Faaborg/Lyø” og et areal afmærket med ”Faaborg/Avernakø”.

På Lyø er der afsat et areal i godsskuret til kummefrysere, kølekasser og mælkebure afmærket med teksten ”Lyø/Faaborg”, og på Avernakø afmærket med teksten ”Avernakø/Faaborg”. 

Ø-Færgen transporterer kummefrysere, kølekasser og mælkebure mellem Ø-Færgens destinationer. 

Kølekasser og mælkebure, der ønskes transporteret med Ø-Færgen til Lyø, Avernakø eller Faaborg opfyldes/afleveres på de arealer, der bærer destinationens navn. 

Kummefrysere medtages altid fra Faaborg kl. 16.00. Varer skal være leveret senest kl. 15:30 i frysere som flere leverandører leverer varer til. Mælk, grøntsager og andre varme følsomme varer kommer altid med ved første afgang, såfremt det er leveret inden færgens ankomst.  

Kummefrysere tilsluttes el under overfart og ved aflevering på øerne/Faaborg.

Modtagere af kummefrysere, kølekasser og mælkebure skal tømme/afhente disse umiddelbart efter færgens ankomst.  

Ejerne af kølekasser og mælkebure skal kontinuerligt sørge for, at disse er i ordentlig stand, så de til enhver tid kan tåle at blive løftet/transporteret af færgens gaffeltruck. Kølekasser og mælkebure skal være tydeligt mærket med ejerens navn, adresse og telefonnummer. 

2.5 Post

Post Danmark skal på alle hverdage aflevere post direkte til besætningen inden afgangen fra Faaborg kl. 08.00. Færgens besætning afleverer posten til øernes postbud, når færgen kommer til Avernakø.  

Øernes postbud skal aflevere post fra øerne direkte til færgens besætning, når færgen er på Avernakø på afgangen fra Faaborg kl. 14.00.

Færgens besætning afleverer posten til Post Danmark ved ankomst til Faaborg.   

2.6 Olietrailere

Ø-Færgen transporterer olietrailere mellem Ø-Færgens destinationer.  

Olietrailere, der ønskes transporteret med Ø-Færgen til Lyø, Avernakø eller Faaborg markeres tydeligt med destinationens navn.  

Olietrailere medtages på alle hverdage fra Faaborg og øerne på afgangene fra Faaborg kl. 05.40 og 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00.

Olietrailere som er afleveret inden kl. 07.30 medtages på morgen afgangene og olietrailere afleveret inden kl. 17.30 på aftenafgangene.  

Modtagere af olietrailere skal afhente dem umiddelbart efter færgens ankomst.  

Ejerne af olietrailere skal til stadighed sørge for, at disse er i ordentlig stand, så de til enhver tid kan tåle at blive trukket af færgens gaffeltruck.

Olietrailere skal være tydeligt mærket med ejerens navn, adresse og telefonnummer.  

2.7 Køretøjer uden chauffør

Ø-Færgen transporterer køretøjer uden chauffør mellem Ø-Færgens destinationer.  

Køretøjer uden chauffør, der ønskes transporteret med Ø-Færgen til Lyø, Avernakø eller Faaborg afleveres på de arealer, der bærer destinationens navn. Der skal være booket og betalt for køretøjerne, inden de afleveres til transport.  

Køretøjer uden chauffør skal være tydeligt mærket med ejerens navn, adresse og telefonnummer- evt. med en seddel placeret bag ved forruden. Samtidig skal køretøjet være indregistreret og skal kunne køres af en person med et lille kørekort (mærket B i kørekortet).  

Køretøjerne køres ombord og fra borde af besætningen.  

Der tages forbehold for særlige køretøjer (entreprenørmaskiner, traktorer og lignende).  

Køretøjer medbringes alle hverdage fra Faaborg og øerne på afgangene fra Faaborg kl. 05.40 og kl. 08.00 samt kl. 16.00 og 18.00.

Køretøjer som er afleveret inden kl. 07.30 medtages på morgenafgangen og køretøjer afleveret inden kl. 17.30 på aftenafgangen. Hvis dette undtagelsesvis ikke kan lade sig gøre, medbringes køretøjet med første ledige afgang.  

Modtagere af køretøjer uden chauffør skal afhente køretøjet umiddelbart efter færgens ankomst.  

2.8 Særtransport

I særlige tilfælde kan færgens besætning godkende, at færgen medtager gods, som skal transporteres med færgen uden for de ovenfor fastlagte tider.

Det kan f.eks. være fødevarer, medicin eller reservedele til en mejetærsker, som under høst er gået i stykker.  

Henvendelse om særtransport foretages til Ø-Færgens besætning på tlf. 2483 5099 inden for færgens sejltid.  

2.9 Klassificeret gods

Afsendere af IMCO-gods (farligt gods) har ifølge Søloven pligt til at oplyse om godsets farlige beskaffenhed og de sikkerhedsforanstaltninger, som kan være nødvendige.

Ved transport af IMCO-gods skal der altid rettes henvendelse til færgens besætning på telefon 2483 5099.  Færgens besætning vil fastlægge, hvorledes godset skal afleveres og afhentes, og hvornår godset kan blive fragtet med færgen. 

2.10 Ansvar

Befordring af gods, passagerer og køretøjer sker i henhold til Sølovens bestemmelser.  

Afsendere af gods, som afleveres på havnene i henhold til bestemmelserne i dette regulativ, har ansvaret for godset. Gods henstår for modtagerens regning og risiko.

Hvis der betales takst for fragt af gods har færgefarten ansvaret under transporten med færgen.

Det anbefales, at afsender/modtager tegner vareforsikring hos eget forsikringsselskab for afsendelse af gods med høj værdi.  

2.11 Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal ske straks efter afhentning af gods.

Henvendelse skal ske til færgens besætning på tlf. 2483 5099.  

3.0 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 15. juni 2015.